Formularz zgłoszeniowy

  Adres

  Adres korenspondencyjny (wypełnić, jeśli jest inny niż podany wyżej)

  Wiadomość do nas

  Wykształcenie *

  podstawowegimnazjalnezasadnicze zawodoweśredniepomaturalnewyższe


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Euro Work Małgorzata Ursel-Kondracka z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 23/6, 40-009 Katowice (Administrator):

  przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zgodach, tj.:
  a. do czasu wycofania zgody;
  b. w braku wycofania zgody - przez czas trwania aktywnej umowy z Administratorem oraz przez 3 lata po jej zakończeniu.

  * - pola obowiązkowe


  INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EURO WORK

  Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, Euro Work Małgorzata Ursel-Kondracka z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 23/6, 40-009 Katowice - dalej również jako Euro Work, informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro Work Małgorzata Ursel-Kondracka z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 23/6, 40-009 Katowice, tel: 32 258-05-64, e-mail: info@eurowork.net.pl,

  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Euro Work Małgorzata Ursel-Kondracka z siedzibą w Katowicach jest PPUH Microluc, ul. Herberta Bednorza 17/216-219, 40-384 Katowice, NIP 634-006-77-79, telefon: 32 204 60 66, e-mail: biuro@microluc.com.pl,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przekazania oferty w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności, sporządzania umowy, realizacji obowiązków wynikających z umowy, dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  4. Powyższe oznacza, że Euro Work przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
  a) wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (np. danych przekazanych w celu przekazania oferty szkoleniowej) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
  b) w związku z koniecznością wykonania umowy (np. w zakresie zapewnienia poprawnej jakości usług) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
  c) w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w zakresie wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
  d) w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. następujące podmioty: podmiot świadczący na rzecz Euro Work obsługę prawną czy podatkową, podmiot świadczący na rzecz Euro Work obsługę informatyczną. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane organom administracji publicznej, np. w aspektach podatkowych (urząd skarbowy), wyłącznie w oparciu o przepis prawa.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 4, tj.:
  a) do czasu wycofania zgody;
  b) w braku wycofania zgody - przez czas trwania aktywnej umowy z Administratorem oraz przez 3 lata po jej zakończeniu (dot. danych przekazanych dobrowolnie w Formularzu Zgłoszeniowym);
  c) do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz nie dłużej niż 6 lat.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: info@eurowork.net.pl,

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków podatkowych.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej.

  10. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.